Uslovi korišćenja usluga elektronske uprave i politika privatnosti korisnika usluge na Portalu eUprava

Šta je Portal eUprava ?

Portal eUprava je nacionalni veb portal koji predstavlja jedinstvenu pristupnu tačku elektronskoj upravi u Republici Srbiji na kojoj se realizuju usluge elektronske uprave. Portal eUprava omogućava vam i pristup drugim veb portalima organa javne uprave.

Portalom eUprava upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Registracija korisnika usluga elektronske uprave

Korisnik usluga elektronske uprave može postati svako poslovno sposobno lice sa navršenih 16 godina života.

Kao neregistrovani korisnik možete se upoznati sa sadržajem usluga elektronske uprave objavljenih na Portalu eUprava.

Registrovanjem na Portalu eUprava izjavljujete saglasnost da postanete korisnik usluga elektronske uprave, čime stičete sledeća prava i obaveze:

  1. da saznate koja prava i na koji način možete ostvariti kada nastupi određeni životni događaj;
  2. da ostvarujete prava i ispunjavate obaveze korišćenjem usluga elektronske uprave;
  3. da podnosite elektronske podneske;
  4. da pratite status svog predmeta;
  5. da primate obaveštenja i akte nadležnih organa kao ličnu dostavu u Jedinstveni elektronski sandučić;
  6. da plaćate takse i naknade za usluge elektronske uprave;
  7. da proverite lične podatke iz službenih evidencija i obavestite organ ako Vaši podaci nisu ispravni;
  8. da učestvujete u javnim raspravama i drugim diskusijama;
  9. da koristite i druge funkcionalnosti Portala eUprava.

Prilikom registracije o Vama se upisuju i čuvaju u Evidenciji o korisnicima usluga elektronske uprave kao obavezni sledeći podaci: jedinstveni matični broj građana, lično ime, korisničko ime, odnosno adresa elektronske pošte, dok se podaci o adresi, broju mobilnog telefona i eventualno drugoj adresi elektronske pošte, upisuju i čuvaju kao opcioni. Svrha obrade navedenih podataka je pružanje usluga elektronske uprave registrovanim korisnicima.

Prilikom pružanja usluga elektronske uprave na Portalu eUprava vodi se evidencija o pristupu sistemu i korišćenju servisa koja sadrži sledeće podatke: korisničko ime, IP adresa sa koje se pristupa, datum i vreme pristupa.

Lični podaci iz navedenih evidencija čuvaju se 10 godina, uz primenu mera informacione bezbednosti.

Možete se registrovati i korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Podaci sadržani u sertifikatu se ne upisuju u Evidenciju o korisnicima usluga elektronske uprave na automatizovan način, već korisnik podatke neophodne za registraciju upisuje ručno.

Podatke iz naloga na Portalu eUprava možete ažurirati nakon verifikacije od strane organa.

Vaš nalog možete deaktivirati podnošenjem zahteva nakon čega se, ukoliko nema usluga koje se u postupku realizacije, podaci brišu iz Evidencije o korisnicima usluga elektronske uprave nakon isteka propisanog roka. Nalog se briše nakon isteka roka od 10 godina od trenutka poslednje aktivnosti na Portalu eUprava.

Korišćenje sadržaja Portala eUprave

Usluge elektronske uprave objavljuju organi u skladu sa svojim nadležnostima.

Uslugu elektronske uprave koristite na način na koji je organ predvideo, od nivoa informacije do nivoa potpune elektronske usluge (podnošenje zahteva, plaćanja i elektronske dostavljanje i dr).

Sadržaj usluga elektronske uprave organi mogu promeniti, u skladu sa propisima, bez obaveštenja korisnika.

Zabranjeno je zaobilaziti mere zaštite informacione bezbednosti, kao što su ometanje komunikacije, neovlašćeno menjanje sadržaja, kao i lažno predstavljanje.

Sadržaj Portala eUprava možete pogledati, kopirati ili odštampati u skladu sa propisima, odnosno namenom objavljivanja.

Dozvoljeno je na drugim veb prezentacijama postaviti vezu(link, baner, logo) ka Portalu eUprava.

Kancelarija ima pravo da deaktivira Vaš nalog ako ne upotrebljavate sadržaj Portala eUprava u skladu sa Uslovima korišćenja usluga elektronske uprave i politika privatnosti korisnika usluge na Portalu eUprava, odnosno ako, prilikom registracije dostavljate podatke i činjenice na osnovu kojih Vas ovlašćeno lice ne može identifikovati, odnosno registrovati kao korisnika usluga elektronske uprave.

Nakon 90 dana od deaktivacije možete podneti zahtev za aktiviranje Vašeg naloga.

Izmena sadržaja Portala eUprava

Ova verzija Uslova korišćenja usluga elektronske uprave i politika privatnosti korisnika usluge na Portalu eUprava verzija 2.1 objavljena je 19. maja 2020. godine.